Disclaimer

 

Op deze site van AMI BV zijn de volgende voorwaarden van toepassing; Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. AMI BV heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze site en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. AMI BV staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. AMI BV aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. AMI BV wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. AMI BV garandeert evenmin dat de AMI BV sites foutloos of ononderbroken functioneren.

Op de AMI BV sites wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door AMI BV niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. AMI BV wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.

AMI BV, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op de AMI BV site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de AMI BV site. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AMI BV de inhoud van de AMI BV site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van AMI BV.

Op de AMI BV site en op deze Voorwaarden & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.